Daň z predaja nehnuteľnosti

Daň z predaja nehnuteľnosti

Ak ste predali byt, dom, či pozemok, možno sa aj Vás týka povinnosť zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti. Inak povedané, aj tento príjem podlieha dani z príjmov. Termín na podanie daňového priznania je do 31.3. nasledujúceho roka po predaji nehnuteľnosti.

Je však niekoľko výnimiek …

V skratke uvádzam niektoré prípady, kedy je príjem z predaja nehnuteľnosti od dane oslobodený:

  • po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
  • nadobudnutej dedením v priamom rade (deti, rodičia, starí rodičia) alebo niektorým z manželov, ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (zosnulého)
  • zaradenej do obchodného majetku a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku
  • vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov. Jedná sa hlavne o vydanie v rámci reštitučných zákonov.

Ak sa teda jedná o príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý je od dane oslobodený, daňové priznanie nepodávate a daň neplatíte.

Dôležitou skutočnosťou pre správne posúdenie oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane je určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho.

Môže to byť napríklad:

  • deň rozhodnutia o povolení vkladu do katastra
  • deň smrti poručiteľa
  • deň určený v rozhodnutí štátneho orgánu
  • deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia štátneho orgánu
  • deň prijatia prvej platby alebo preddavku
  • deň uzatvorenia zmluvy o prevode

Keďže táto problematika je veľmi špecifická, je potrebné každý prípad posúdiť individuálne.

Ak spadáte do kategórie, že sa Vás oslobodenie od dane z príjmu netýka, nezabudnite, že daň  platíte len zo zisku z predaja nehnuteľnosti. Veľmi zjednodušene povedané, len z rozdielu, ktorý vznikne ak nehnuteľnosť predáte za vyššiu cenu, za akú ste ju nadobudli.

Dobrou správou v tomto kontexte je, že minimálne v posledných dvoch rokoch ceny nehnuteľností zaznamenali pokles. Z toho vyplýva, že Váš zisk z predaja, po odpočítaní všetkých akceptovaných nákladov, môže byť aj nula. To by pre Vás  znamenalo len povinnosť podať predmetné daňové priznanie, ale daň by ste už neplatili.

Ak si nie ste istý (á), či sa Vás povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu za predaj Vašej nehnuteľností týka, radšej sa poraďte s odborníkom na danú oblasť.

Zdieľať

Facebook
LinkedIn